Rejestracja

Pacjent ma prawo umówić się na świadczenie telefonicznie, osobiście lub przez osoby trzecie.
Świadczeniu udzielane są w formie wizyt ambulatoryjnych (osobistych), teleporad, porad recepturowych (powtórne recepty) lub wizyt domowych.

Rejestracja telefoniczna czynna jest w dni powszednie od godziny 7.30 do 18.00 pod numerem
67 349 22 22, wew. 2. Osobista rejestracja czynna jest od godziny 7.15.
Wizyty pilne umawiane są do wyczerpania miejsc na dany dzień. Wizyty planowe oraz wizyty domowe
umawiane są z godnie z harmonogramem pracy.

TELEPORADA

Świadczenie w formie teleporady może być udzielone Pacjentom pozostającym pod opieką poradni POZ. Nie można przeprowadzić teleporady w przypadku pierwszej wizyty realizowanej przez lekarza lub pielęgniarkę POZ. Dzieciom do 6. roku życia teleporada może być udzielona w przypadku porady
kontrolnej w trakcie leczenia, ustalonego w wyniku osobistego badania Pacjenta. Jeżeli udzielenie
świadczenia zdrowotnego w formie teleporady nie jest niewystarczające, Pacjent jest informowany o
konieczności rejestracji na wizytę ambulatoryjną (osobistą).

Teleporady udzielane są nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia,
lub w terminie ustalonym w porozumieniu z Pacjentem. Świadczenie udzielane jest poprzez wykonanie
połączenia przez przychodnię na numer wskazany do udzielenia świadczenia. Przychodnia wykonuje co najmniej 3 próby połączenia. W przypadku braku kontaktu z Pacjentem informacja jest odnotowywana w dokumentacji Pacjenta.

PORADA RECEPTUROWA

Porada recepturowa jest to świadczenie obejmujące ordynację leków, której celem jest kontynuacja
leczenia. Zapotrzebowanie na leki bez wizyty lekarza powinno zostać zrealizowane najwyżej w dwóch
następujących po sobie okresach o łącznej długości nie więcej niż 6 miesięcy. Po upływie 6 miesięcy
zalecana jest wizyta osobista. Porady recepturowe realizowane są po kontakcie telefonicznym pod
numerem 67 349 22 22 wew. 1, lub osobiście w godzinach 7.30 – 18.00.

WIZYTY DOMOWE

Pacjenci mają prawo do wizyty domowej, w sytuacji gdy ich stan zdrowia się pogorszy bądź nagle
zachorują i nie są w stanie udać się na wizytę osobistą. W uzasadnionych stanem zdrowia Pacjenta
przypadkach wizyty domowe udzielane są w dniu zgłoszenia, aby było to możliwe potrzeba wizyty
domowej powinna być zgłoszona do godziny 8.00. W sytuacji gdy wizyta domowa dotyczy osoby chorej
przewlekle, termin ustala się z Pacjentem.